MENIGHEDSPLEJEN

Menighedsplejen bidrager til det kirkeligt sociale arbejde, der udføres lokalt i sognet. En vigtig opgave for Menighedsplejen ved Hans Tausens Kirke er, at yde hjælp til personer i sognet, der har brug for en ekstra håndsrækning. Dette sker først og fremmest ved uddeling af "julehjælp". Endvidere er der ved kirken oprettet et konfirmationslegat, som kan søges af forældre, hvis barn skal konfirmeres i Hans Tausens Kirke. Ansøgningsskema fås ved henvendelse på kirkens kontor. Derudover bidrager Menighedsplejen til kirkens forårsudflugt og forskellige andre aktiviteter. Menighedsplejens opgaver varetages af bestyrelsen. Støtte til Menighedsplejens arbejde kan gives ved at lægge penge i indsamlingsbøssen i kirken. Bidrag kan også ydes ved at sende beløb til menighedsplejens konto: Reg 1551 konto 11228348 - man kan støtte menighedsplejens arbejde anonymt hvis det foretrækkes.

ÅRSMØDE
En gang årligt afholdes årsmøde i Islands Brygges sogns menighedspleje. 

 

Der indkaldes til årsmøde i Islands Brygges sogns Menighedspleje

torsdag den 25. april 2019 kl. 19:00 i Hans Tausens Kirkes Tårnværelse, Halfdansgade 6, 2300 København S.
Alle fremmødte medlemmer af folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet,

har stemmeret ved menighedsplejens årsmøde.

 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

4. Budget for indeværende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Menighedsplejens fremtid

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 revisor

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

 
Forslag skal afleveres senest torsdag den 11. april 2019 til kirkens kontor.

Efterfølgende holdes det konstituerende møde

JULEHJÆLP

Islands Brygges Sogns Menighedspleje yder julehjælp til beboere i sognet, der har brug for lidt opmuntring og hjælp i julen. Hjælpen udbetales som et gavekort. De, der ønsker at give et bidrag til Menighedsplejens julehjælp kan lægge deres bidrag i indsamlingsbøssen i sognets kirker, aflevere det til en af kirkens præster eller på kirkekontoret.

Ønsker man at søge julehjælp, kan ansøgningsskema fås på kirkekontoret, i Hans Tausens kirke eller Kirken i Ørestad.